پیام خود را بنویسید

پذیرش

فرم پذیرش در پارک علم و فناوری البرز
فرم پذیرش در مرحله رشد
فرم پذیرش در مرحله پیش رشد
پس از تکمیل به همراه مدارک و مستندات لازم به آدرس ASTPM@ALBORZSTP.IR ارسال گردد.