پیام خود را بنویسید

پذیرش و استقرار در مرکز رشد پذیرش و استقرار در مرکز رشد

 | تاریخ ارسال: 1399/10/29 | 

شرایط پذیرش
 • داشتن یک ایده نوآورانه بر پایه فناوری که منجر به تولید محصول و یا ارزش افزوده گردد.
 • داشتن توانایی های علمی و تخصصی لازم جهت تبدیل ایده به ثروت
 • داشتن ارزیابی های مناسب اقتصادی متکی بر بازار در خصوص تجاری سازی اجرای ایده
 • واحد فناور می بایست مصمم به تشکیل یک مؤسسه خصوصی بوده و با این هدف شکل گرفته باشد.
 • حداقل یک نفر بصورت تمام وقت در محل استقرار هسته حضور داشته باشد.
 • برنامه اقتصادی متکی بر بازار


مراحل پذیرش و استقرار
 • مراجعه به مرکز رشد جهت مشاوره اولیه در خصوص طرح و یا ایده مد نظر
 • تکمیل کاربرگ ورود و فرم های مربوطه
 • انجام داوری و ارزیابی طرح از نقطه نظر عمومی، اقتصادی و فنی
 • عقد قرارداد دوماهه آزمایشی به منظور ارزیابی فعالیت هسته یا واحد فناور در صورت تائید داوری اولیه
 • نظارت بر انجام فعالیت های واحد فناور مطابق با شاخص های ارزیابی
 • ارائه در کمیته جذب و ارزیابی پس از اتمام دوماه آزمایشی
 • تمدید قرارداد تا پایان سال جاری در صورت موافقت کمیته جذب و ارزیابی
 • نظارت بر انجام فعالیت های واحد فناور مطابق با شاخص های ارزیابی
 • خروج از مرکز رشد پس از پایان دوره رشد(۱ تا سه سال) و پیش رشد (۶ تا ۹ ماه) و ورود به پارک