پیام خود را بنویسید

معرفی کارشناس نظارت و ارزیابی معرفی کارشناس نظارت و ارزیابی

 | تاریخ ارسال: 1399/10/20 | 

 


  نسرین آقاعلیخانی

 کارشناس نظارت و ارزیابی


پس از پذیرش واحدهای فناور در پارک، نیاز است تا سطح عملکرد هر واحد مشخص و در جهت ارتقا آن تلاش صورت پذیرد. واحد نظارت و ارزیابی پارک علم و فناوری البرز در جهت ارتقا واحدهای فناور پذیرش شده، اقدام به مشخص نمودن سطح عملکرد هر واحد در پارک می نماید. شناخت نقاط ضعف واحدها و کمک به برطرف کردن آنها از اهم اهداف نظارت و ارزیابی می‌باشد. افزایش ارتباط دوجانبه با واحدها، نظارت بر فعالیت‌های آنان، حمایت‌های جهت دار، احصای آمارهای مورد نیاز از واحدها، معرفی مشاورین هدفمند، نیازسنجی جهت برگزاری دوره‌های آموزشی مرتبط، خروج (احتمالی) شرکت‌های غیرفعال از پارک، خروج موفق واحدهای فناور از پیش رشد به رشد و از مرکز رشد به پارک، و ... از اهداف واحد نظارت و ارزیابی پارک علم و فناوری البرز می‌باشد.