پیام خود را بنویسید

معرفی مدیر امور مالی معرفی مدیر امور مالی

 | تاریخ ارسال: 1399/10/17 |      لیلا شاهمرادی
    مدیر امور مالی 

 
  1. اعمال نظارت بر امور مالی و امورمحاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابها و تهیه صورتهای مالی در چارچوب قوانین و مقررات ذکر شده در   آیین نامه مالی و معاملاتی جهاددانشگاهی
  2. نگهداری و تنظیم گزارش مالی و حفظ اسناد و دفاتر مالی و اطلاعات نرم افزاری مربوط
  3. نگهداری و تنظیم حساب اموال پارک و نظارت بر تحویل و تحول اموال مذکور
  4. برنامه ریزی و سازماندهی عملیات مالی پارک در راستای استراتژی و اهداف تعیین شده و ایفای نقش موثر در تحقق اهداف پارک
  5. انجام اقدامات لازم بمنظور ارائه خدمات مالی مورد نیاز پارک و همکاری با سایر واحدها جهت انجام وظائف محوله
  6. مشارکت در تصمیم گیری تأمین منابع مالی و استفاده بهینه از منابع موجود و همچنین نظارت بر وضعیت نقدینگی
  7. تدوین و نظارت بر اجرای صحیح بر مقررات و دستورالعملها و روش‌های مصوب مالی و معاملاتی