نمایشگاه علوم پزشکی استان

 | تاریخ ارسال: 1399/1/24 | 

بازدید رییس بازرسی از پارک علم و فناوری البرز

 | تاریخ ارسال: 1399/1/24 | 
  • پزوهشکده گیاهان دارویی
  • پزوهشکده گیاهان دارویی
  • واحد تربیت مدرس جهاددانشگاهی
  • شرکت دانش بنیان اکسون
  • نمایشگاه دائمی محصولات فناورانه  و دانش بنیان شرکتهای عضو پارک
  • شرکت کیمیا آبنوش
  • شرکت  دانش بنیان اکسون
  • شرکت نوین ایده ارا

بازدید دکتر درویش پور از پارک علم و فناوری البرز

 | تاریخ ارسال: 1398/12/26 | 
بازدید دکتر درویش پور

بازدید دکتر اولیا

 | تاریخ ارسال: 1398/12/26 | 
بازدید دکتر اولیا

بازدید دکتر وطن پور

 | تاریخ ارسال: 1398/12/26 | 
بازدید دکتر وطن پور

بازدید دکتر ستاری

 | تاریخ ارسال: 1398/12/26 | 
بازدید دکتر ستاری