پیام خود را بنویسید

معرفی مدیر حوزه ریاست

 | تاریخ ارسال: 1400/4/8 |   

   
    مدیر حوزه ریاست

 
 1. برنامه‌‌ریزی و مدیریت کلیه جلسات مربوط به ریاست پارک علم و فناوری البرز
 2. پیگیری و اجرای دستورات ریاست پارک علم و فناوری البرز و ابلاغ آنها
 3. مدیریت وقایع، جلسات و برنامه های کاری ریاست پارک 
 4. رسیدگی به شکایات واصله به ریاست 
 5. ساماندهی امور اداری و دفتری حوزه ریاست
 6. محافظت و نگهداری از کلیه اسناد و حفظ و نگهداری اطلاعات محرمانه
 7. هماهنگی و مدیریت امور مشاورین ریاست و معاونین
 8. پیگیری مصوبات، دستورات و سایر موارد ارجاعی ریاست از مدیران و مسئولین مربوطه
 9. ساماندهی و مدیریت امور مکاتبات دریافتی، ارسالی، ارجاع آن به مسئولین مربوطه و پیگیری تا حصول نتیجه نهایی
 10. پیگیری و هماهنگی امور تشریفات ریاست پارک علم و فناوری البرز
 11. پاسخ‌گویی به ارباب و رجوع به‌صورت حضوری
 12. انجام سایر امور محوله از جانب رئیس