پیام خود را بنویسید

واحدهای خروج یافته مرکز رشد واحدهای خروج یافته مرکز رشد

 | تاریخ ارسال: 1399/10/29 | 
 
 • هسته کنترل بهینه ارسان
 • شرکت سیمرغ جهانگردی کویر فردوس
 • شرکت کارا تولید سنا
 • شرکت دنیای سبز مدرن
 • هسته کالای سبز
 • شرکت سونا سولار پژوهان البرز
 • شرکت صنایع حفاظ الکترونیک میثاق پیشگامان برتر
 • شرکت درسا طب جم
 • شرکت بهداد طب ایمن ماهان
 • هسته درمال
 • شرکت توسعه زیست فناوری طراوت زندگی
 • شرکت حافظ وارش ایرانیان
 • شرکت یکتا پرداز ماندگار آوین (هسته مکتب)
 • شرکت رابین رخشان پویا شیمی