واحدهای خروج یافته مرکز رشد واحدهای خروج یافته مرکز رشد

 | تاریخ ارسال: 1399/10/29 | 
 
  • شرکت صنایع حفاظ الکترونیک میثاق پیشگامان برتر
  • شرکت سیمرغ جهانگردی کویر فردوس
  • شرکت دنیای سبز مدرن
  • شرکت توسعه زیست فناوری طراوت زندگی
  • شرکت آسال هور صنعت آزادی
  • شرکت کارا تولید سنا