پیام خود را بنویسید

مراکز رشد استان مراکز رشد استان

 | تاریخ ارسال: 1399/10/29 | 

 
  • مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری البرز
  • مرکز رشد تخصصی خاک و آب
  • مرکز رشد موسسه فنی و مهندسی کشاورزی
  • مرکز رشد پژوهشکده زیست فناوری رویان
  • مرکز رشد پژوهشکده گیاهان دارویی
  • مرکز رشد موسسه سرم سازی رازی
  • مرکز رشد قند کرج
  • مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی کرج
  • مرکز رشد دانشگاه خوارزمی