پیام خود را بنویسید

دانش بنیانی

 | تاریخ ارسال: 1399/10/22 | 


برای مشاهده اسامی شرکت های دانش بنیان استان کلیک و در قسمت استان، البرز را جستجو نمایید.برای مشاهده  آیین نامه ارزیابی شرکت های دانش بنیان کلیک کنید. برای مشاهده حمایت های ذیل قانون شرکت های دانش بنیان کلیک کنید.برای مشاهده حمایت شرکت های دانش بنیان با همکاری سایر دستگاه ها کلیک کنید.برای مشاهده خدمات توانمند سازی شرکت های دانش بنیان کلیک کنید.برای مشاهده حمایت از صادرات شرکت های دانش بنیان کلیک کنید.