پیام خود را بنویسید

امور قراردادها

 | تاریخ ارسال: 1400/2/13 | 
     غلامرضا ساعی پور
  امور قراردادها
  • تهیه و تدوین توافقنامه های استقرار شرکت های پذیرش شده در پارک علم و فناوری و مرکز رشد
  • ساماندهی اسناد، مدارک و پرونده های قرارداد شرکت های پارکی و مرکز رشد بصورت الکترونیکی و فیزیکی
  • جمع‌آوری و بررسی قراردادهای منعقده از نظر رعایت دستورالعمل ها و قوانین و مقررات مرتبط
  • اقدام و پیگیری موارد مربوط به تحویل فضا های اختصاص یافته به شرکت ها
  • انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق