پیام خود را بنویسید

معرفی اداره امور عمرانی معرفی اداره امور عمرانی

 | تاریخ ارسال: 1399/10/20 | 

 مدیر  اداره امور عمرانی

Text Box: عکس

 1. مدیریت و نظارت بر انجام امور مربوط به معماری و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ،تهیه نقشه‌ها و محاسبات فنی ساختمانهای جدید التأسیس
 2. بررسی و اظهارنظر در خصوص عملکرد فنی، اجرایی و مالی طرح های عمرانی و ساخت و ساز های جدید و ارائه پیشنهادات بهبود و اصلاح
 3. تشخیص لزوم ارجاع کار به مهندسین مشاور و پیمانکاران ،حسب نیاز
 4. بررسی و اظهار نظر در مورد طرح‌های ارائه شده توسط مهندسین مشاور و پیمانکاران
 5. نظارت بر ثبت، نگهداری، طبقه بندی و ساماندهی اسناد، نقشه ها و مدارک فنی مربوط به طرح های عمرانی
 6. همکاری و هماهنگی در انجام تشریفات مناقصه انتخاب پیمانکاران
 7. همکاری در تهیه قراردادهای مربوط به اجرای طرح های عمرانی با مهندسین مشاورو پیمانکاران
 8. نظارت بر اجرای عملیات نقشه برداری، ساخت و ساز و مرمت طرح های عمرانی
 9. مراقبت و نظارت کامل در تحویل موقت و دائم ساختمانهای جدید
 10. برسی و بازدید از طرح هاو ساختمان های  نیمه تمام و درحال اجرا و تهیه گزارشات لازم جهت مقامات مافوق
 11. رسیدگی به صورت وضعیتهای اعلام شده توسط مهندسین مشاور و تهیه گزارشات لازم دراین خصوص 
 12. تهیه و تدوین دستورالعمل‌های بازرسی و بازدید فنی و نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه از ساختمان‌ها و ابنیه‌های مجتمع تحقیقاتی و نظارت بر حسن اجرای آن
 13. تهیه و تنظیم گزارشات تحلیلی و مدیریتی از وضعیت و شرایط ساختمان‌ها و ابنیه و طرح های عمرانی جهاد و انعکاس آن به مسئولین مربوطه