پیام خود را بنویسید

سالن جلسات سالن جلسات

 | تاریخ ارسال: 1399/11/25 | 
 

با بیش از ۷۰ نفر ظرفیت و امکانات صوت و تصویر کامل


با  بیش از ۲۰ نفر ظرفیت و امکانات صوت و تصویر کامل
 

با ۹۸ نفر ظرفیت و امکانات صوت و تصویر کامل