پیام خود را بنویسید

معرفی ریاست پارک علم و فناوری البرز معرفی ریاست پارک علم و فناوری البرز

 | تاریخ ارسال: 1400/2/8 | 

        آقای مهندس مهدی عباسی 

  رئیس پارک علم و فناوری البرز 

 

امــروزه بــا توســعه روز افــزون و رشــد بــی وقفــه دانــش، فناوری هــای نویــن و نــوآوری و اهمیــت کارآفرینــی و خلــق ارزش جدیــد در جوامــع توســعه یافتــه، عــدم تکمیــل زنجیــره ســاختاری صنعـت و دانشـگاه، یکـی از موانـع توسـعه علمـی و اقتصـادی کشـورهای در حـال توسـعه بـوده کــه موجــب پیدایــش شــهرک ها و پارک هــای علــم و فنــاوری در جهــان گردیــده اســت. امــروزه پارک هـای علمـی، تحقیقاتـی و فنـاوری نقـش بسـیار عمـده ای در پیشـبرد اقتصـاد جهـان ایفـا می کننـد. پـارک علـم و فنـاوری سـازمانی اسـت کـه متخصصیـن حرفـه ای آن را مدیریـت می کننـد و هـدف اصلـی آن افزایـش ثـروت در جامعـه از طریـق ارتقـای فرهنـگ نـوآوری و رقابـت سـازنده میـان شـرکت های حاضـر در پـارک و مؤسسـه های متکـی بـر علـم و دانـش اسـت. پارکهـای علـم و فنـاوری عـلاوه بـر امـکان فعالیـت شـرکتهای کوچـک و متوسـط دانـش محـور و کارآفریـن در یــک محیــط اقتصــادی، بســتر الزام را جهــت انتقــال و توســعه فنــاوری، تولیــد بــا ارزش افــزوده بـالا، جـذب سـرمایه گذاری خارجـی و ورود کارآفرینـان و واحدهـای صنعتـی بـه بازارهـای جهانـی  را فراهــم می نمایــد. پــارک علــم و فنــاوری البــرز بــا قــرار گرفتــن در مرکــز قطــب علــم و فنــاوری کشــور و دارا بــودن امکانــات فــراوان و زیرســاخت های مناسـب، ضمـن ارائـه خدمـات متنوعـی از قبیـل اسـتقرار، مشـاوره، بازاریابـی و تجـاری سـازی محصـولات و خدمـات، برگـزاری رویدادهـای کارآفرینـی و دوره هـای آموزشـی، ارائـه تسـهیلات و... جهـت واحدهـای فنـاور عضـو پـارک و مسـتقر در اسـتان، بـا ایجـاد فضـای مناسـب بـه منظـور بهره منـدی بنگاه هــای کوچــک و متوســط از قوانیــن حمایتــی، معافیت هــا و خدمــات پشــتیبانی متمرکــز، موجبــات توســعه کارآفرینــی و تجاری ســازی نتایــج تحقیقـات دانشـگاهی و توسـعه اشـتغال و تولیـد داخلـی را فراهـم می سـازد.
امیـد اسـت بـا تـوکل بـر خـدا و حمایت هـای بیـش از پیـش مسـئولین کشـوری و اسـتانی و هـم چنیـن جهـاد بـی وقفـه مدیـران و کارکنـان پرتـلاش ایـن پـارک، بتوانیـم در جهـت رسـیدن بـه چشـم انـداز جمهـوری اسـلامی ایـران و افزایـش فرهنـگ کارآفرینـی و خـود اشـتغالی بـا تکیـه بـر دانـش بومـی در جامعـه قـدم بـر داریـم.