پارک علم و فناوری البرز- معرفی شرکت ها
پلاسما پژوه پارس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/20 | 
شرکت:  شرکت پلاسما پژوه پارس
حوزه  فعالیت: طراحی و ساخت دستگاههای پوشش دهی پلاسمایی با نیتروژن
خدمات و محصولات:
 نیتروژن دهی پلاسمایی با توری فعال (Active screen)
اکسیژن دهی پلاسمایی:
پوشش دهی سطحی (خدمات)
پلاسمای الکترولیتی
مدیر عامل :علیرضا وجاهتی
تلفن ۳۴۷۶۲۴۳۶
 
پست الکترونیکplasmapazhouhgmail.com     سایت www.plasmapazhouh.ir
تاریخ پذیرش در پارک علم و فناوری البرز۱۳۹۳/۹/۲
نشانی مطلب در وبگاه پارک علم و فناوری البرز:
http://alborzstp.ir/find.php?item=1.203.1631.fa
برگشت به اصل مطلب