پیام خود را بنویسید

روند پذیرش و استقرار در پارک

 | تاریخ ارسال: 1399/10/22 | 
  •    تکمیل اطلاعات در سامانه پذیرش
  •   ارزیابی اولیه طرح توسط مسئول جذب و پذیرش
  •  داوری طرح توسط متخصصین
  •  پذیرش و استقرار دو ماهه در پارک
  • ارزیابی مجدد عملکرد شرکت در دوره دو ماهه
  • ورود به پارک و  استقرار  همراه با ارزیابی های دوره ای