فرم نظر سنجی پارک علم و فناوری البرز از ارباب رجوع
[ برگشت به فرم ]
-
رسول اکرم (ص): هرکس برادر مسلمان خود را با کلمهاي لطف آمیز تکریم کند و غم اور را بزداید همواره در سایه جاودان لطف الهی است.
1 آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم بصورت شفاف و دقیق براي انجام خدمات مورد در خواست به شـما ارائه شده است ؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی
تاحدودي
خیر
2 نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه است؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بسیارخوب
خوب
متوسط
بد
3 آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی
خیر
4 نام فرد یا افرادي که مناسبترین برخورد و همکاري را با شما داشته اند مرقوم فرمایید؟
5 نام فرد یا افرادي که برخورد نامناسبی با شما داشته اند مرقوم فرمایید؟
6 چنانچــه در خواســت خــلاف مقــررات از جنابعــالی شــده اســت لطفــا آنــرا مرقــوم فرماییــد.( با ذکر مورد و فرد مورد نظر)
7 لطفا" نظرات و پیشنهادات خود را براي اصلاح امور بنویسید
- درصورت تمایل این قسمت را تکمیل کنید
8 نام و نام خانوادگی:
9 شماره تماس:
10 تاریخ ورود :

تاریخ شمسى:

11 ساعت ورود :