• پارک علم و فن آوری البرز
  • ماشینهای الکتریکی
img_yw_news
January 18, 2017

آیین نامه های داخلی

پذیرش واحدهای فناور بخش خصوصی متقاضی عضویت  استقرار واحدهای فناور در ساختمان های چند مستاجره بهره برداری از اراضی پارک توسط واحدهای فناور تعیین تعرفه ... ..

more...

your text

Newsletter subscription

Enter your email address to have site news and announcements delivered directly to your inbox.

Site Statistics

  • Registered users: 1019 users
  • Online users: 0 users
  • Guest users: 2 users
  • All visits: 2379249 visits
  • Visits in 24 Hours: 1864 visits

your text